Zakaatfonds

Herleef de onzichtbare zuil van de Islam!

Zakaatfonds

Zorg voor een verbeterde cohesie tussen rijk en arm!

Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan!

Een onzichtbare zuil, zo zou u de derde zuil van de islam kunnen noemen: de Zakaat.

Daar waar manifestaties van andere zuilen, zoals het gebed en het vaste (tijdens de Ramadan), zichtbaar zijn, is de verplichte Zakaat betaling niet zichtbaar in onze samenleving. Wellicht dat hierdoor het besef van deze islamitische verplichting snel wordt vergeten.

Salaam Foundation biedt u de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige manier deze belangrijke islamitisch zuil te doen herleven in de huidige maatschappij, met een speciale Zakaatfonds. Zakaat zuivert (het vermogen van) de gelovige en verwijderd (toekomstige) moeilijkheden op de weg van Allah.

Wat is Zakaat?

Zakaat is één van de vijf zuilen van de Islam. Het begrip Zakaat betekent “reiniging” of “groei” en is een verplichting voor een moslim. Doel van het uitgeven van Zakaat is om een rechtvaardige samenleving en derhalve een eerlijke verdeling van middelen te realiseren onder de islamitische gemeenschap.

Betaling van Zakaat “reinigt” het resterende bezit en vermogen. Het begrip Zakaat is een belasting die verplicht betaald moet worden door de welgestelde moslims, deze belasting wordt aan de behoeftigen uitgegeven.

Wie moeten Zakaat betalen?

De Zakaat is verplicht voor elke (vrije) moslim die een vermogen heeft dat een bepaald drempelbedrag overschrijdt. Dit kapitaal dient een jaar in bezit te zijn. Over dit kapitaal moet dan een percentage van 2,5% aan Zakaat betaald worden. De Zakaatplichtige mag zelf bepalen of hij dit zelf weggeeft of dat hij dit laat geven door derden. Het is aanbevolen om de Zakaat eerst in eigen land uit te geven aan Zakaatgerechtigden, alvorens het in het buitenland uit te geven.

“En onderhoud het gebed en geef az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) en buig samen met degenen die buigen (in het gebed).” Soerah al-Baqarah, vers 43.

‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat zij zei: “Ik heb de boodschapper van Allah ﷺ horen zeggen: “Er is geen zakaat verschuldigd over een vermogen, tenzij er een jaar overheen is gegaan” (Overgeleverd door Aboe Daawoed,).

Wat is het drempelbedrag waarover zakaat betaald dient te worden?

Overgeleverd door Aboe Sa’id al-Khoedri (moge Allah tevreden met hem zijn), dat de profeet ﷺ heeft gezegd: “Er is geen liefdadigheid (zakaat) voorgeschreven voor minder dan vijf zilver oeqiyyah (595 gram zilver)”. (Overgeleverd door an-Nasaa-ie).

– 1 oeqiyyah is een eenheid die de waarde heeft van 40 zilveren dirham en 1 dirham heeft het gericht van 2,975 gram zilver.

‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de profeet ﷺ van elke 20 dinar of meer (gouden muntstuk met het gewicht van 4,25 gram goud) een halve dinar liet uitgeven (als zakaat), en van veertig dinar één dinar.” (Overgeleverd door Ibn Maadjah).

Maatschappelijk zorgt Zakaat voor een verbeterde cohesie tussen rijk en arm. Wanneer een behoeftig persoon weet dat een rijk iemand hem/haar zal ondersteunen middels de Zakaat, leidt dit niet tot jaloezie ten aanzien van de rijke persoon bij de behoeftige, maar juist tot eenheid binnen de samenleving.

Wie hebben recht op Zakaatgeld?

De Islam beschrijft in de Koran de Zakaatgerechtigden:
“Waarlijk, de liefdadigheden zijn slechts voor de foeqaraa-e en de masaakien en degenen die daaraan werken (die de zakaah innen) en om de harten tot de islam te laten neigen en om slaven en gevangenen vrij te kopen en om de schuldenaren te helpen hun schulden af te lossen en om op de weg van Allah uit te geven en om de noodlijdende reiziger te helpen: een verplichting (opgelegd door) van Allah, en Allah is Alwetend, Alwijs.“ (Soerah At-Tawbah (9), vers 60)

Stichting Salaam ondersteunt de volgende groepen rechthebbenden op de Zakaat

1. Armen (Faqier); iemand die onvermogend is om zelf in zijn levensbehoefte te voorzien (als gevolg van een beperking). Faqr betekent in het Arabisch het breken van de rugwervel een faqier is dus iemand waarvan de rugwervel gebroken is of iemand die door een nood getroffen is. Een Faqier is ten opzichte van een Miskeen iemand die minder vermogen heeft dan toereikend is om een half jaar in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. Dit kan als gevolg van een handicap zijn.

2. Behoeftigen (Miskien); iemand die een beetje steun nodig heeft om in zijn levensbehoefte te voorzien. Masaakien (meervoud van Miskien) stamt af van sakana dat impliceert het werd stil of onbeweeglijk. De betekenis van Miskien is dan ook iemand die door de armoede weinig macht van beweging heeft gekregen. Iemand die wel zes maanden of meer in zijn behoeften kan voorzien, maar steun behoeft om een heel jaar in zijn behoefte te kunnen voorzien valt in de categorie Miskien.

3. Schuldenaar; De geleerden hebben de schuldenaar verdeeld in twee categorieën, namelijk degene die schuld heeft gemaakt om mensen te verzoenen en iemand die schulden heeft gemaakt uit behoefte. Een voorbeeld voor de eerste categorie is bijvoorbeeld als er een geschil, conflict of oorlog is tussen twee stammen en een man met een goede wil tracht om beide stammen te verzoenen met elkaar. De kosten die uit de verzoening voortvloeien dienen uit de Zakaat aan hem vergoed te worden. Het maakt niet uit of deze man rijk of arm is. De tweede vorm van schuldenaars is degene die uit nood schulden heeft gemaakt. Deze persoon mag van de Zakaat gegeven worden om zijn schuld af te lossen indien hij geen vermogen of rijkdom heeft dat gebruikt kan worden om de schulden mee af te lossen.

De vraag die dan rijst is moet men hem het geld geven, zodat hij de schuld zelf aflost of dient het geld rechtstreeks naar de schuldeiser te gaan.

Dit is afhankelijk van de schuldenaar, indien men ervan overtuigd is dat hij erop gebrand is en betrouwbaar om de schuld zelf af te lossen, dan kan hem het geld gegeven worden.

Indien de schuldenaar roekeloos is en geld verspilt, dan dient de kredietverstrekker rechtstreeks betaald te worden van het Zakaatgeld.

4. Reiziger; die tijdens zijn reis geen geld meer heeft om zijn (terug)reis voort te zetten of daarin te voorzien. Ook als deze persoon rijk zou zijn en alleen tijdens zijn reis geen geld meer heeft. We mogen hem deze Zakaat niet geven in de vorm van een lening die hij bij aankomst in zijn vaderland (omdat hij rijk is) moet terug betalen. De Zakaat wordt betaald omdat hij op dat moment in nood zit en hem moet dan genoeg gegeven worden om zijn thuisfront te bereiken. Bijvoorbeeld iemand reist van Mekkah naar Amsterdam, in Amsterdam is hij rijk en verliest zijn geld onderweg. Deze persoon wordt een bedrag gegeven dat net genoeg is om in Amsterdam te geraken.

Hoeveel dient een van de bovenste categorieën te ontvangen?

Volgens de geleerden moeten ze krijgen wat ze nodig hebben voor één jaar voor hun en hun familie om daarmee in hun behoefte te voorzien. Na het jaar dan wordt voor hun de Zakaat weer opeisbaar, voor zowel het geven als het verdelen van de Zakaat wordt een tijdspanne van een maanjaar (Hidjri) gehanteerd. Zakaat kan gegeven worden in geld zodat hij zelf kan kopen wat hij nodig heeft, of in de vorm van voedsel en kleding of gereedschappen waarmee hij dingen kan maken (indien hij dit kan), zoals een kleermaker, timmerman, een smid, enz. De essentie is en blijft dat hij genoeg heeft om een volledig jaar in zijn behoefte te voorzien.

Wat zijn de kenmerken van het Zakaatfonds van Salaam Foundation?

  • Transparantie ten aanzien van de besteding van uw Zakaat achten wij van essentieel belang.
  • Optimale en menswaardig besteding van uw afdracht van Zakaat is vanzelfsprekend bij ons.
  • U wordt actief betrokken in het proces rondom de besteding van uw Zakaat. Zo ziet u zelf wat de vruchten zijn van uw bijdrage(n).
  • De teamleden verantwoordelijk voor dit (doorlopende) project zijn zeer bekwaam als het gaat om de geldende islamitische richtlijnen, financieel deskundig en streven altijd naar de hoogst mogelijke professionele standaard.
  • Eventuele vragen vanuit uw kant beantwoorden wij met alle liefde en plezier.

Kortom: Salaam Foundation en u zijn de ideale combinatie om de wederopstanding van deze derde zuil van onze religie te realiseren.

Verslag Zakaatfonds 2022

📑 Verslag Zakaatfonds 2022

Uitgave Zakaat

Q&A

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De voorwaarden voor de verplichting van Zakaat zijn: Islaam, vrijheid, bezit van de Nisaab, groei en toename, en het verstrijken van de H'awl (islamitische jaar), behalve in het geval van Al-Moe'asharaat.

Wat betreft de Islam: Dit is omdat de ongelovige niet verplicht is Zakaat te betalen, noch zou het van hem geaccepteerd worden wanneer hij het als Zakaat zou betalen. Dit is conform de Woorden van Allah de Meest Verhevene: "En er is niets dat de aanvaarding van hun bijdragen tegenhoudt dan het feit dat zij waarlijk niet in Allah en zijn Boodschapper geloven, en dat zij niet tot de Salaat komen, tenzij schoorvoetend, en dat zij geen bijdragen geven, behalve met weerzin."

Onze uitspraak dat het de ongelovige niet verplicht is, en dat het van hem niet geldig is betekent echter niet dat hij er in het Hiernamaals ervoor geëxcuseerd zal worden; Neen, hij zal er zelfs gestraft voor worden, conform de Woorden van Allah de Meest Verhevene: "Iedere ziel is een borg voor wat zij heeft verricht. Behalve de mensen van de rechterzijde. In Tuinen (het Paradijs) vragen zij elkaar. Over de misdadigers. (Zij zeggen:) "Wat heeft Hen naar Saqar (de Hel) gevoerd?" Zij zeiden: "Wij behoorden niet tot degenen die de Salaat verrichten. En wij voedden de armen niet. En Wij plachten ijdele gesprekken te voeren met degenen die ijdel praatten. En Wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen. Tot het zekere (de dood) tot ons kwam."

Dit toont aan dat de ongelovigen voor hun overtreding van de Islamitische Foeroe' gestraft zullen worden, en zo is het.

Wat vrijheid betreft: Dit is omdat de slaaf geen bezit heeft, daar zijn bezit zijn meester toebehoort, conform de woorden van de profeet, Vrede en Zegeningen van Allah zij met hem: "Degene die een slaaf die bezittingen heeft verkocht heeft; zijn bezittingen behoren aan de verkoper toe, behalve wanneer de koper een voorwaarde stelt."

Hij is niet de eigenaar van bezittingen waardoor Zakaat hem verplicht zou kunnen worden. Wanneer het gebeurt dat een slaaf door middel van acquisitie iets bezit, dan zal zijn bezit op het einde naar zijn meester terugkeren, daar zijn meester het recht heeft hetgeen in zijn handen is te nemen. Hierop gebaseerd; er ontbreekt iets in zijn eigendomsrecht, daar het niet permanent is zoals het eigendomsrecht van een vrije man.

Wat het bezit van de Nisaab betreft: Dit betekent dat men bezittingen heeft waarvan de hoeveelheid het minimum waarover Zakaat betaald dient te worden, bereikt heeft. Dit minimum is in de Islamitische Wetgeving vastgesteld, en het varieert naar gelang het soort bezit. Wanneer men geen Nisaab heeft, dan is hem ook geen Zakaat verplicht, omdat zijn rijkdom klein is en het niet mogelijk is dat hij anderen zou kunnen helpen.

De Nisaab over vee heeft een minimum en een maximum (naar gelang het aantal), en in andere soorten rijkdom (zoals geld) is er (alleen) een minimum (en geen maximum).

Wat het verstrijken van de H'awl betreft: Dit is omdat de verplichting van Zakaat over een periode van minder dan een jaar onrecht jegens de rijken zou veroorzaken. Het een verplichting maken over een periode langer dan een jaar zou weer degenen die aanspraak maken op het ontvangen van Zakaat schaden. Dus het is uit wijsheid van de Islamitische Wetgeving dat een bepaalde tijdsperiode voor het betalen ervan vastgesteld is, en dit is een jaar. Door het van een jaar afhankelijk te maken, is er ook een balans tussen de rechten van de rijken en de rechten van degenen die aanspraak maken op het ontvangen van Zakaat.

Hierop gebaseerd; als iemand bijvoorbeeld overlijdt, of zijn rijkdom raakte verloren voordat het een jaar bereikt heeft, dan hoeft er geen Zakaat betaald te worden. Er zijn echter drie zaken van het voltooien van een jaar uitgesloten:

1. Door handel gemaakte winst.
2. Het nakomelingschap van grazend vee.
3. Al-Moe'asharaat.

Wat de handelswinst betreft; de H'awl is hetzelfde als de H'awl van haar origine, en wat betreft de nakomelingen van het vee; de H'awl van de jongen is de H'awl van hun moeders, terwijl de H'awl van Al-Moe'asharaat het moment van haar oogsten is; en Al-Moe'asharaat zijn granen en oogsten.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

In de naam Van Allah, De Barmhartige, de Genadevolle

Het beste in deze kwestie is dat wanneer de H'awl van het eerste salaris dat hij ontvangen heeft verstreken is, dat hij dan de Zakaat van alles wat hij heeft dient te betalen. Zodat wanneer de H'awl voltooid is, Zakaat in die H'awl betaald zal worden, en datgene waarvan haar H'awl nog niet verstreken is; haar Zakaat mag vooruit betaald worden, en dit is makkelijker voor hem dan elke maand de rekening te vereffenen. Indien hij echter elk salaris uitgeeft voordat het salaris van de volgende maand gearriveerd is, dan is hem geen Zakaat verplicht, daar een van de voorwaarden van de verplichte Zakaat over rijkdom is dat de H'awl voltooid is.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Het betalen van Zakaat is niet verplicht aan iemand aan wie iets verschuldigd is, voordat het in zijn bezit is, daar het niet in zijn handen is. Indien de schuld echter aan een welvarend persoon verschuldigd is, dan is die persoon verplicht om elk jaar de Zakaat erover af te dragen. Als hij het samen met de Zakaat over zijn rijkdom betaalde, dan heeft hij zijn verplichting vervuld, maar als hij het niet met de Zakaat over zijn rijkdom betaalde, dan dient hij wanneer hij het eenmaal ontvangen heeft, het over alle jaren ervoor te betalen. Dit is omdat de rijke man om haar betaling zou kunnen verzoeken, maar hij liet het aan de keuze van de schuldhebbende over. Wanneer de schuld echter aan een arm persoon verschuldigd is, of een rijke mandie niet in staat was om haar betaling te eisen, dan is degene aan wie verschuldigd is niet verplicht elk jaar Zakaat erover te betalen. Dit is omdat het onmogelijk voor hem is om het op te brengen, en Allah de Meest Verhevene zegt: “En wanneer degene die schuldig is in moeilijkheden verkeert, geeft dan uitstel tot een makkelijker tijd (voor hem).” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 280)

Het is dus onmogelijk voor hem om dit geld te ontvangen, en er voordeel uit te slaan, derhalve is er geen Zakaat over.

Wanneer hij het echter ontvangen heeft, dan zijn er onder de geleerden die zeggen dat hij dient te beginnen met een nieuwe H’awl, terwijl anderen zeggen dat hij Zakaat voor een jaar dient te betalen, en als een jaar verstrijkt, dan dient hij ook daarover Zakaat te betalen, en dit is voorzichtiger. En Allah weet het beter.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

In de naam van Allah, de Barmarhtige, de Genadevolle

Als hij hun deze juwelen als een lening gaf, dan zijn de juwelen zijn bezit, en dan dient hij het bij elkaar te doen, en als het de Nisaab bereikt, dan dient hij haar Zakaat te betalen. Wanneer hij zijn dochters deze juwelen achter gaf met de bedoeling dat het hun bezit is, dan is het hem niet verplicht de juwelen van elk van hun met de juwelen van de anderen te combineren, daar elk van hun het onafhankelijk van de anderen bezit. Hierop gebaseerd; wanneer de juwelen van iemand van hun de Nisaab bereikt, dan dient ze de Zakaat erover te betalen, en als het niet de Nisaab bereikt, dan hoeft ze er geen Zakaat over te betalen.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Deze vraag is een onderwerp waarover onenigheid tussen de geleerden heerst: Enkelen van hun zeggen dat Zakaat over de rijkdom van een kind en een gestoorde persoon niet verplicht is, met de wettige capabelheid in het achterhoofd houdend; en het is welbekend dat het kind en de gestoorde persoon niet wettig capabel zijn, dus het is niet verplicht Zakaat over hun rijkdom te betalen.

Anderen onder hun zeggen het tegenovergestelde, namelijk dat Zakaat over hun rijkdom wel verplicht is, en dat is de correcte opinie, daar Zakaat een van de rechten over bezittingen is, en er wordt niet naar eigenaar gekeken, conform de Woorden van Allah de Meest Verhevene: "Neem van hun bezittingen Sadaqah (aalmoezen)."

Hij heeft dus de bezittingen het onderwerp der verplichting gemaakt, en naar gelang de woorden van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tegen Moe'aadz bin Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn) toen hij hem naar Jemen zond: "Informeer hen dat Allah hun het afdragen van de Zakaat over hun bezittingen verplicht heeft gesteld; het wordt van de rijken onder hun genomen, en onder hun armen verdeeld."

Hierop gebaseerd is het betalen van Zakaat over de bezittingen van het kind en de gestoorde persoon verplicht, en de verantwoordelijkheid voor het betalen ervan ligt bij hun wettige voogd.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Auto's die door iemand voor transport verhuurd worden, of privé auto's die men voor zichzelf gebruikt; over al deze zaken is Zakaat niet verplicht. De Zakaat is enkel over de winst (d.w.z. het verdiende geld) ervan wanneer het de Nisaab bereikt, of wanneer het aan ander geld dat hij heeft toegevoegd wordt, en de H'awl erover voltooid is. Eveneens hoeft er ook voor de bezittingen die hij verhuurt geen Zakaat betaal te worden, de Zakaat dient enkel over het huurgeld dat hij erdoor verdient betaald te worden.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Het is niet toegestaan Zakaat te spenderen, behalve aan de acht categorieën welke Allah vermeld heeft, daar Allah het met een beperking vermeld heeft, het Arabische woord Innama (slechts, enkel) gebruikend, daar Hij zegt: "Voorwaar, de Zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moe-allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs."

Het is dus niet toegestaan het aan de bouw van moskeeën, het onderwijzen van kennis, en iets dergelijks, uit te geven. Wat aanbevolen (vrijwillige) liefdadigheden echter betreft; het beste is dat ze in de meest voordelige zaken zijn.

Wat betreft de Faqier die het recht heeft om Zakaat te ontvangen; hij is iemand die niet voldoende voor zichzelf en zijn familie voor een jaar heeft, naar gelang de tijd en de plaats. Daar het kan zijn dat duizend Riyaals in een bepaalde tijd en plaats als rijkdom beschouwd kan worden, terwijl het in een andere tijd niet als rijkdom gezien wordt, door de vele uitgaven van het dagelijkse leven, en dergelijke.

Bron: Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).

Deze persoon heeft gezondigd door de betaling van zijn Zakaat uit te stellen, daar het men verplicht is Zakaat te betalen zo gauw het verplicht wordt, en het niet uit te stellen, daar het basisprincipe wat betreft verplichtingen, is dat ze direct nagekomen dienen te worden. Derhalve dient deze persoon aan Allah de Almachtige, de Sublieme, voor deze daad van ongehoorzaamheid berouw te tonen, en hij dient de Zakaat voor alle verstreken jaren te betalen, en niets is van die Zakaat uitgezonderd; hij dient eerder berouw te tonen en het snel te betalen, opdat hij zijn zonde niet vergroot door het nog verder uit te stellen.

Er dient geen Zakaat over betaald te worden. Over alles wat men voor zichzelf gebruikt, met uitzondering van gouden en zilveren juwelen, hoeft geen Zakaat over betaald te worden, ongeacht of het een auto, een kameel, een landwerktuig of iets dergelijks is, conform de woorden van de profeet, Vrede en Zegenigen van Allah zij met hem: “Een Moslim is geen betaling van Zakaat voor zijn slaaf, noch voor zijn paard verplicht.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie in het Boek van Zakaat, in het Hoofdstuk: Een Moslim Is Geen Zakaat Voor Zijn Slaaf Verplicht (1464); en door Moeslim in het Boek van Zakaat, in het Hoofdstuk: Geen Zakaat Is Een Moslim Voor Zijn Slaaf, Noch Voor Zijn Paard Verplicht (982).

Wanneer iemand zijn Zakaat geeft aan iemand die er recht op heeft; indien deze persoon die er recht op heeft de Zakaat weigert en het niet wil accepteren, dan is het de eigenaar van de Zakaat verplicht hem te informeren dat het Zakaat is, opdat hij over de kwestie geïnformeerd zal zijn, en als hij wenst, kan hij het weigeren, en als hij wenst, kan hij het accepteren. Indien het zijn gewoonte is Zakaat te accepteren, dan is het gewenst dat hij niet geïnformeerd wordt, daar het hem informeren dat het Zakaat is een manier van het hem herinneren aan je vrijgevigheid is, en Allah de Meest Verhevene heeft gezegd: “O jullie die geloven: maakt jullie liefdadigheid noch ongeldig door opscheppen, noch door kwetsen.” Soerat Al-Baqarah (2), aayah 264

Dat hang ervan af: Indien deze man die in schulden verkeert plichtsgetrouw is met het betalen van zijn schulden en het nakomen van zijn verplichtingen, en hij kan worden vertrouwd dat hij hetgeen hem is gegeven aan het aflossen van de schuld zal besteden, dan zouden we aan hemzelf het geld geven. Op deze manier zou hij zijn schuld kunnen betalen, daar dit discreter voor hem is, en het minst waarschijnlijk dat hij bij de mensen die hem (om terugbetaling van zijn schulden) verzoeken in verlegenheid zal zijn.

Wanneer de schuldhebber echter een man met een gat in de hand is, die het geld zou verkwisten als we het hem zouden geven om zijn schuld te betalen, en er overbodige zaken mee zou kopen, dan dienen we het niet aan hem te geven; In plaats daarvan dienen we naar degene bij wie hij schulden heeft te gaan, en aan hem te vragen: Wat is de schuld van die-en-die bij jou? Dan dienen we hem zijn schuld of een gedeelte ervan te geven, naar gelang hetgeen makkelijk is.

De regelgeving hieromtrent is dat het niet toegestaan is voor degene die Zakaat betaald, om het aan een naast familielid die hij verplicht is te onderhouden, te geven wanneer dit zal resulteren in het opheffen van zijn financiële steun aan hem. Wanneer het naaste familielid echter iemand is die hij niet verplicht is te onderhouden, zoals zijn broer, als hij kinderen heeft  (omdat als de broer kinderen heeft, het zijn broer niet verplicht is hem te onderhouden, daar er geen overdracht van erfenis is vanwege het bestaan van de kinderen) – in deze situatie is het toegestaan Zakaat aan de broeder te betalen, indien hij tot diegenen die aanspraak maken op het ontvangen van de Zakaat behoort.

Hetzelfde geldt voor wanneer iemand naaste familieleden heeft die geen Zakaat als financiële steun nodig hebben, maar ze hebben schulden; het is toegestaan hun schulden af te lossen, zelfs als het familielid een vader, zoon, dochter of moeder is, zolang de schuld die ze hebben niet vanwege onvoldoende steun is.

Een voorbeeld hiervan zou een man wiens zoon een ongeluk heeft gehad, en hij was verplicht de schade aan de auto die hij aanreed, te betalen, maar hij had geen geld. In dit geval zou het toegestaan zijn voor de vader de schade die voor de zoon verplicht zijn van zijn Zakaat te betalen, d.w.z. de Zakaat van de vader. Dit omdat hij niet verplicht is deze schade, als een onderdeel van zijn financieel onderhouden (van zijn zoon) zijnde, te betalen; het is hem eerder verplicht vanwege een kwestie die niets te maken heeft met financieel onderhouden. Eveneens; eenieder die Zakaat betaald aan een naast familielid die hij niet verplicht is voor te betalen voor een andere reden dan Zakaat; het is toegestaan het te betalen van (het geld van de) Zakaat.